ORANGE 10.070 / +0.40%
Date/Time 08/13 / 11:15
Chg. / Chg.(%) 0.040 / +0.40%
Bid 10.070 / 3463
Ask 10.075 / 3082
Open 10.015
Previous Close 10.030
High 10.105
Low 10.010
Volume [EUR] 11,950,899.520
Volume [Units] 1,188,852
Price fixings 2890
ISIN FR0000133308
Security ORA
Exchange Euronext - Paris
Type Stock

Other Exchanges

Exchange Last Volume
Euronext - P.. 10.070 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 1,188,852
Cboe Europe .. 10.08 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 242,661
Turquoise 10.08 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 233,287
Cboe Europe .. 10.07 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 113,751
London Inter.. 10.09 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 7,147
TradeGate 10.085 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 5,020
Xetra 10.085 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 2,871
gettex 10.065 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 150
Frankfurt 10.0400 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 100
Berlin 9.982 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
München 9.880 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Düsseldorf 9.964 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Hamburg 9.996 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Hannover 9.996 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Lang & Schwa.. 10.070 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
Stuttgart 10.100 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
Vienna Globa.. 10.05 0
Nasdaq Other.. 11.5750 1,481
Borsa Italia.. 9.778 500
Borsa Italia.. 10.795 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 100
SIX Swiss Ex.. 15.910
EUREX Options
ICE Europe Futures